نویسنده = داوود اکبری
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی غیرمخرب کانال‌های خنک‌کاری پره توربین گاز با استفاده از روش دمانگاری فروسرخ

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1399، صفحه 46-52

10.30494/jndt.2020.243937.1044

علی محمدی کلاگر؛ محمد چراغزاده؛ داوود اکبری؛ محمدرضا فراهانی


3. مروری بر کاربرد روش غیرمخرب برهمنگاری تصاویر دیجیتالی برای اندازه‎گیری تنش پسماند

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1398، صفحه 70-82

10.30494/jndt.2020.214839.1030

فرید آزادی؛ داوود اکبری؛ پیمان قاسمی تمامی


4. بررسی روش تداخل‌سنجی برشی در تشخیص عیوب در مواد مختلف

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 8-22

10.30494/jndt.2019.85331

فرزاد بناکار؛ داوود اکبری


5. اندازه‌گیری غیرمخرب تنش پسماند با روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 50-58

10.30494/jndt.2019.85336

پیمان قاسمی تمامی؛ داوود اکبری؛ فرید آزادی