نویسنده = میرمجید قائمی
تعداد مقالات: 3
1. چرا استاندارد مرکزی IRCCP

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 10-13

میرمجید قائمی


3. بحران در صنعت خودروسازی

دوره 1، شماره 0، پاییز و زمستان 1394، صفحه 50-57

میرمجید قائمی