بکارگیری ویژگی‌های خاص درساخت قطعات تولید افزایشی برای کالیبراسیون دقیق تجهیزات آزمون فراصوتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

10.30494/jndt.2021.277181.1061

چکیده

چکیده
برای بکارگیری متدهای آزمون غیرمخرب جهت ارزیابی قطعات تولید شده به روش تولید افزایشی، نیاز به سنجه‌هایی می-باشد که نماینده عیوب محتمل در قطعه مورد تست باشند. در این رابطه با توجه به عیوب رایج قطعات تولید افزایشی (تخلخل گازی، تخلخل پودری، عدم همجوشی و غیره) و تفاوت مکانیزم شکلگیری آن‌ها با عیوب محتمل در قطعات سنتی، بکارگیری بلوک‌های کالیبراسیون موجود کاربرد موثری ندارند. در مقاله حاضر، یک نمونه بلوک مرجع ابتکاری با ویژگی‌های جانمایی شده داخلی برای کالیبراسیون تجهیزات فراصوت طراحی و به روش ذوب انتخابی لیزری ساخته شد و مورد تست فراصوت پالس-اکو تماسی قرار گرفته است. برای حصول اطمینان از صحت و دقت ساخت ویژگی‌ها، برشکاری انجام گرفت و ابعاد ویژگی-ها با میکروسکوپ نوری و فواصل آن‌ها از سطوح آزاد به کمک میکرومتر و کولیس اندازه‌گیری شد. نتایج، صحت و دقت ابعادی این نمونه را تصدیق و کاربرد آن را به عنوان بلوک مرجع تست‌های غیرمخرب تایید می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Utilization of engineered (embedded) features in additive manufactured parts for calibration of ultrasonic testing equipment

نویسندگان [English]

  • mohammad Riahi 1
  • Hamidreza Javidraad 2
1 Professor, School of Mechanical Engineering, IUST
2 Mechanical Engineering IUST
چکیده [English]

Abstract:
Metal additive manufacturing is an innovative technology that opens up new visions in any industrial field these days. This technology is growing rapidly, entering various industries every day. After over 30 years from the introduction of metal additive manufacturing into the industrial world, today’s demand is to make mechanical parts with high precision by metal additive manufacturing. Until now, methods like high precision grinding or micro-machining processes are used to make more precise dimensions in parts. Those methods have their own limits that could be eliminated with additive manufacturing. In this paper, attempts are made to compare conventional precise processes with metal additive manufacturing from different aspects. Surface finish in these two categories is discussed and some advice for improving the surface quality of metal additive manufacturing parts is proposed. Applicability and utilization of metal additive manufacturing as a precise metal fabrication method in various industries are also discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords - Additive manufacturing
  • precision manufacturing
  • Inkjet
  • Benchmark
  • micro fabrication