ارزیابی خواص مکانیکی بتن قلیافعال بر اساس آزمون غیرمخرب امواج فراصوتی، تحت حرارت بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی عمران، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

در این پژوهش آزمایشگاهی، یک طرح اختلاط از بتن معمولی حاوی سیمان پرتلند با عیار 500 کیلوگرم بر متر مکعب و یک طرح اختلاط از بتن قلیافعال بر‌ پایه سرباره کوره آهنگدازی ساخته شد. به منظور بررسی خواص مکانیکی، آزمون غیرمخرب تعیین سرعت ارتعاشات فراصوتی (اولتراسونیک) ‌ در بتن تحت دمای 21 و 600 درجه سانتی‌گراد در سن عمل‌آوری 90 روزه انجام گرفت. به منظور بررسی ریزساختاری بتن و راستی آزمایی نتایج آزمون فراصوتی، آزمون مقاومت فشاری و تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی روبشی بر روی نمونه‌های بتنی انجام گرفت. نتایج حاصله حاکی از افت سرعت عبور ارتعاشات فراصوتی، پس از اعمال حرارت بالا (600 درجه سانتی‌گراد) در بتن بود، بطوریکه در بتن معمولی و بتن قلیافعال به ترتیب افت سرعت 79/44 و 58/40 درصدی در نتایج بعد و قبل از اعمال حرارت کسب گردید. در این راستا سرعت عبور ارتعاشات فراصوتی در بتن قلیافعال کمتر از بتن معمولی شد، بطوریکه در دمای 21 و 600 درجه سانتی‌گراد، درصد افت سرعت در بتن قلیافعال نسبت به بتن معمولی به ترتیب برابر با 48/10 و 66/3 درصد به دست آمد. در ادامه نتایج حاصل از آزمون مقاومت فشاری و تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی، در هماهنگی و همپوشانی با نتایح حاصل از آزمون تعیین سرعت عبور ارتعاشات فراصوتی در بتن تحت دمای 21 و 600 درجه سانتی‌گراد قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of mechanical properties of reinforced concrete based on non-destructive test of ultrasonic waves, Under high heat

نویسنده [English]

  • Mohammadhossein Mansourghanaei
Department of Civil Engineering, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran
چکیده [English]

In this laboratory study, a mixing design was made of ordinary concrete containing Portland cement with a grade of 500 kg/m3 and a mixing design was made of alkaline concrete based on slag from the composing furnace. In order to investigate the mechanical properties, a non-destructive test was performed to determine the velocity of ultrasonic vibrations in concrete at 21 and 600 °C at a 90-day curing age. In order to evaluate the microstructure of concrete and verify the results of ultrasonic test, compressive strength test and scanning electron microscopy imaging was performed on concrete samples. The results showed a decrease in the speed of ultrasonic vibrations after applying high temperature (600 °C) in concrete, so that in ordinary concrete and hard concrete, the deceleration rate was 44.79% and 40.58% in the results after and before, respectively. Obtained by applying heat. In this regard, the passage speed of ultrasonic vibrations in ferrous concrete was lower than ordinary concrete, so that at 21 and 600°C, the percentage of velocity drop in ferrous concrete compared to conventional concrete is equal to 10.48 and 3.66%, respectively. Was obtained. The results of the compressive strength test and the images obtained from the scanning electron microscope, in coordination and overlap with the results of the ultrasonic vibration test in concrete were subjected to 21 and 600°C.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alkaline alkaline concrete
  • Non-destructive ultrasonic test
  • high heat
  • Concrete microstructure
  • Hydrated gels