دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-60 
8. فناوری بینی الکترونیک برای درجه بندی غیرمخرب گیاه دارویی ریحان

صفحه 54-60

10.30494/jndt.1398.95385

عاطفه گلچین؛ حسن ذکی دیزجی؛ محمد محمودی سورستانی؛ محمد اسماعیل خراسانی فردوانی