دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، شهریور 1400، صفحه 2-104