دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، بهار و تابستان 1400، صفحه 2-104