داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
احمدعلی آماده دانشگاه تهران
ایمان آهنیان
محمد ابونجمی دانشیار گروه فنی کشاورزی- پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران_|_Faculty member- Agrotechnology Dept-University of Tehran
مهدی احمدی‌ نجف‌آبادی
داوود اکبری
مهدی بهزاد مباحث آکادمیک و صنعتی
جلیل جمالی مباحث آکادمیک و صنعتی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
بهاره جمشیدی دانشیار، مکانیک بیوسیستم، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
جلال جواهری‌پور
حسین حیدری دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تفرش
ناصر راستخواه
امیر رفاهی‌اسکویی
بهروز رکرک پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
محمد ریاحی مباحث آکادمیک و صنعتی استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
ناصر سلطانی
سینا سوداگر
محمدحسین سورگی مباحث آکادمیک و صنعتی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی- دانشگاه شهید بهشتی
سیدحسین صادقی
مهدی ضیغمی سلیم آباد کاربردها دانشگاه ویسکانسین آمریکا
مجید عباسی مباحث آکادمیک و صنعتی دانشیار گروه مهندسی مواد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمدرضا فراهانی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران_|_Associate Professor, University of Tehran
مهندس میرمجید قائمی
مهدی قاسمی گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شهر کرد
نورالدین محمدزاده بازنشسته از سازمان انرژی اتمی ایران
امیر مصطفی پور گروه ساخت و تولید دانشگاه تبریز
فرهاد مظلومی
امیر موافقی
فرهنگ هنرور
محمدرضا کاری مباحث آکادمیک و صنعتی مرکز تحقیقات پزشکی، دانشگاه ویسکانسن مدیسون، آمریکا
سعید کهربائی مباحث آکادمیک و صنعتی عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی مکانیک و مواد، دانشگاه صنعتی سجاد
عفت یاحقی دانشگاه بین المللی امام خمینی
امین یاقوتیان مباحث آکادمیک و صنعتی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز