داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
احمدعلی آماده دانشگاه تهران
ایمان آهنیان
محمد ابونجمی دانشیار گروه فنی کشاورزی- پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران_|_Faculty member- Agrotechnology Dept-University of Tehran
مهدی احمدی‌ نجف‌آبادی
داوود اکبری
مهدی بهزاد مباحث آکادمیک و صنعتی
جلیل جمالی شرکت انتقال گاز ایران
بهاره جمشیدی دانشیار، مکانیک بیوسیستم، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
جلال جواهری‌پور
حسین حیدری دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تفرش
ناصر راستخواه
امیر رفاهی‌اسکویی
بهروز رکرک دانشگاه
محمد ریاحی
سینا سوداگر
محمدحسین سورگی مباحث آکادمیک و صنعتی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی- دانشگاه شهید بهشتی
سیدحسین صادقی
محمدرضا فراهانی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران_|_Associate Professor, University of Tehran
مهندس میرمجید قائمی
مهدی قاسمی گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شهر کرد
محمدرضا کاری گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه پژوهشگر، مرکز تحقیقات پزشکی، دانشگاه ویسکانسن مدیسون، آمریکا
امیر مصطفی پور گروه ساخت و تولید دانشگاه تبریز
فرهاد مظلومی
امیر موافقی
فرهنگ هنرور
امین یاقوتیان مباحث آکادمیک و صنعتی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز