داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
احمدعلی آماده دانشگاه تهران
ایمان آهنیان
محمد ابونجمی دانشیار گروه فنی کشاورزی- پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران_|_Faculty member- Agrotechnology Dept-University of Tehran
مهدی احمدی‌ نجف‌آبادی
داوود اکبری
مهدی بهزاد مباحث آکادمیک و صنعتی
جلیل جمالی مباحث آکادمیک و صنعتی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
بهاره جمشیدی دانشیار، مکانیک بیوسیستم، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
جلال جواهری‌پور
حسین حیدری دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تفرش
ناصر راستخواه
امیر رفاهی اسکوئی لویزان- خیابان شعبانلو- دانشگاه شهید رجائی. دانشکده مکانیک دفتر دانشکده
امیر رفاهی‌اسکویی
بهروز رکرک پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
محمد ریاحی مباحث آکادمیک و صنعتی استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
لیلا سرخوش روش‌ها و تکنیک‎ها پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
ناصر سلطانی
سینا سوداگر
محمدحسین سورگی مباحث آکادمیک و صنعتی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی- دانشگاه شهید بهشتی
مریم شامقلی روش‌ها و تکنیک‎ها دانشجوی دکترای دکتر صادقی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رامین شعبانی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران ایران
سیدحسین صادقی
مهدی ضیغمی سلیم آباد کاربردها دانشگاه ویسکانسین آمریکا
مجید عباسی مباحث آکادمیک و صنعتی دانشیار گروه مهندسی مواد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمدرضا فراهانی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران_|_Associate Professor, University of Tehran
مهندس میرمجید قائمی
مهدی قاسمی گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شهر کرد
محمدرضا کاری مباحث آکادمیک و صنعتی مرکز تحقیقات پزشکی، دانشگاه ویسکانسن مدیسون، آمریکا
سعید کهربائی مباحث آکادمیک و صنعتی عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی مکانیک و مواد، دانشگاه صنعتی سجاد
نورالدین محمدزاده بازنشسته از سازمان انرژی اتمی ایران
امیر مصطفی پور گروه ساخت و تولید دانشگاه تبریز
فرهاد مظلومی
امیر موافقی
فرهنگ هنرور
عفت یاحقی دانشگاه بین المللی امام خمینی
امین یاقوتیان مباحث آکادمیک و صنعتی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز