نویسنده = محمد ابونجمی
تعیین کیفیت غیرمخرب روغن زیتون با آزمون فراصوتی

دوره 2، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 62-71

10.30494/jndt.2020.245709.1045

محمدرضا زارع زاده؛ محمد ابونجمی؛ مهدی قاسمی وزنامخواستی