نویسنده = مجید عباسی
ارزیابی غیرمخرب لوله‌های ریفرمر در واحد احیا مستقیم آهن به روش آزمون جریان گردابی

دوره 2، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 33-43

10.30494/jndt.2021.277416.1065

کریم یوسف پور شیرسوار؛ مجید عباسی؛ سید جمال حسینی پور


ارزیابی غیرمخرب گلوله‌های آسیا چدن پرکروم توسط آزمون جریان گردابی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 49-57

مجتبی جواهری؛ مجید عباسی؛ سید محمد علی بوترابی؛ نیما عزیزی