نویسنده = میرمجید قائمی
چرا استاندارد مرکزی IRCCP

دوره 2، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 10-13

میرمجید قائمی


بحران در صنعت خودروسازی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1394، صفحه 50-57

میرمجید قائمی