کلیدواژه‌ها = روش اجزاء محدود
مدلسازی عددی تشخیص تنش پسماند موضعی در ورق‌های نازک به‌وسیله مود نامتقارن بنیادی امواج فراصوتی لمب

دوره 2، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 70-78

10.30494/jndt.2021.277475.1069

بهزاد مداح القلندیس؛ حسین صحاف نائینی؛ محمدحسین سورگی؛ سید ابراهیم موسوی ترشیزی