اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

میرمجید قائمی

نایب رییس انجمن بازرسی غیرمخرب ایران

mirmajidghaemigmail.com

سردبیر

فرهنگ هنرور

مکانیک استاد دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر

wp.kntu.ac.ir/honarvar/
honarvarkntu.ac.ir
Phone: (+98 21) 84063247
0000-0002-4774-3237

مدیر داخلی

محمد ابونجمی

مکانیک بیوسیستم رئیس شورای انتشارات و دانشیار دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/abonajmi/?lang=en-gb
abonajmiut.ac.ir
021-36040614
0000-0003-4220-0353

اعضای هیات تحریریه

احمد علی آماده

مهندسی متالورژی استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/en/~amadeh
amadehut.ac.ir
82084609

محمد ابونجمی

دانشیار دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/abonajmi/?lang=en-gb
abonajmiut.ac.ir
0000-0003-4220-0353

مهدی بهزاد

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شریف

sharif.ir/~m_behzad/
m_behzadsharif.edu
0000-0002-4042-6503

امیر رفاهی‌اسکویی

استادیار دانشگاه شهید رجایی

www.sru.ac.ir/refahi/
amir.refahisru.edu
0000-0001-5082-2465

بهروز رکرک

استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای کشور

b.rokrokgmail.com
0000-0002-9497-146X

محمد ریاحی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت

www.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=1474&sid=16&slc_lang=en
riahiiust.ac.ir
77240540
0000-0002-1285-6426

محمدحسین سورگی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=393465
mh_soorgeesbu.ac.ir
0000-0002-7758-7001

حسام الدین صادقی

مهندسی برق استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2450/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C
sadeghiaut.ac.ir
(+9821) 64543348
0000-0001-9803-7087

محمدرضا فراهانی

مکانیک دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mrfarahani/?lang=en-gb
mrfarahaniut.ac.ir
02188353893
0000-0001-5515-4283

فرهنگ هنرور

استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

honarvarkntu.ac.ir
0000-0002-4774-3237

ویراستار

امیررضا اردبیلی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

amirreza.ardebiliyahoo.com

مصطفی حیدری

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

m.heydari2email.kntu.ac.ir

کارشناس نشریه

امیرعلی کاظمی

مکانیک بیوسیستم دانشگاه تهران

amiralikazemiut.ac.ir