داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
احمدعلی آماده دانشگاه تهران
ایمان آهنیان
محمد ابونجمی دانشیار گروه فنی کشاورزی- پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران_|_Faculty member- Agrotechnology Dept-University of Tehran
مهدی احمدی‌ نجف‌آبادی
داوود اکبری
علیرضا انیسی کاربردها معاونت پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور
اسد باباخانی روش‌ها و تکنیک‎ها
امید باستان فرد
مهدی بهزاد
مهدی بهزاد مباحث آکادمیک و صنعتی
امیرمحمد بیگ زاده کاربردها پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران، ایران
مرتضی جعفری کاربردها شرکت مشاور
جلیل جمالی مباحث آکادمیک و صنعتی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
بهاره جمشیدی دانشیار، مکانیک بیوسیستم، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
جلال جواهری‌پور
حسین حیدری دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تفرش
ناصر راستخواه
حسین رامشینی بردیس ابوریحان دانشگاه تهران
امیر رفاهی اسکوئی لویزان- خیابان شعبانلو- دانشگاه شهید رجائی. دانشکده مکانیک دفتر دانشکده
امیر رفاهی‌اسکویی
بهروز رکرک پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
محمد ریاحی مباحث آکادمیک و صنعتی استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
لیلا سرخوش روش‌ها و تکنیک‎ها پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
زهرا سلطانی کاربردها دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی انرژِی و فیزیک
ناصر سلطانی
سینا سوداگر
محمدحسین سورگی مباحث آکادمیک و صنعتی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی- دانشگاه شهید بهشتی
مریم شامقلی روش‌ها و تکنیک‎ها، مباحث آکادمیک و صنعتی R&D Manager - EddyWise Co. Amirkabir University of Technology
رامین شعبانی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران ایران
سیدحسین صادقی
مهدی ضیغمی سلیم آباد کاربردها دانشگاه ویسکانسین آمریکا
مجید عباسی مباحث آکادمیک و صنعتی دانشیار گروه مهندسی مواد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علیرضا غنی زاده کاربردها استادیار بخش مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان
محمدرضا فراهانی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران_|_Associate Professor, University of Tehran
مهندس میرمجید قائمی
مهدی قاسمی گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شهر کرد
محمدرضا کاری مباحث آکادمیک و صنعتی مرکز تحقیقات پزشکی، دانشگاه ویسکانسن مدیسون، آمریکا
امید رضا ;کاکویی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
سعید کهربائی مباحث آکادمیک و صنعتی عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی مکانیک و مواد، دانشگاه صنعتی سجاد
فرشید مالک
نورالدین محمدزاده بازنشسته از سازمان انرژی اتمی ایران
امیر مصطفی پور گروه ساخت و تولید دانشگاه تبریز
فرهاد مظلومی
کاوه ملازاده کاربردها گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم- دانشگاه کردستان
امیر موافقی مباحث آکادمیک و صنعتی مرکز مهندسی مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران
سید احمد میره ای روش‌ها و تکنیک‎ها گزوه مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشگاه صنعتی اصفهان
فرهنگ هنرور
عفت یاحقی گروه فیزیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
عفت یاحقی دانشگاه بین المللی امام خمینی
امین یاقوتیان مباحث آکادمیک و صنعتی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز