نویسنده = عبداله دادخواه
تعداد مقالات: 1
1. عیب یابی به روش فراصوتی بر روی لبه در آزمون خودکار با روش امتداد قطعه

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 38-41

فریدون میانجی؛ اسد باباخانی؛ عبداله دادخواه؛ سمانه برادران