اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

میرمجید قائمی

نایب رییس انجمن بازرسی غیرمخرب ایران

mirmajidghaemigmail.com

سردبیر

فرهنگ هنرور

مکانیک استاد دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر

wp.kntu.ac.ir/honarvar/
honarvarkntu.ac.ir
Phone: (+98 21) 84063247

مدیر داخلی

محمد ابونجمی

مکانیک بیوسیستم رئیس شورای انتشارات و دانشیار دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/abonajmi/?lang=en-gb
abonajmiut.ac.ir
021-36040614

اعضای هیات تحریریه

احمد علی آماده

مهندسی متالورژی استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/en/~amadeh
amadehut.ac.ir
82084609

محمد ابونجمی

دانشیار دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/abonajmi/?lang=en-gb
abonajmiut.ac.ir

مهدی بهزاد

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شریف

sharif.ir/~m_behzad/
m_behzadsharif.edu

امیر رفاهی‌اسکویی

استادیار دانشگاه شهید رجایی

www.sru.ac.ir/refahi/
amir.refahisru.edu

بهروز رکرک

استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای کشور

b.rokrokgmail.com

محمد ریاحی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت

www.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=1474&sid=16&slc_lang=en
riahiiust.ac.ir
77240540

محمدحسین سورگی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=393465
mh_soorgeesbu.ac.ir

حسام الدین صادقی

مهندسی برق استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2450/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C
sadeghiaut.ac.ir
(+9821) 64543348

محمدرضا فراهانی

مکانیک دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mrfarahani/?lang=en-gb
mrfarahaniut.ac.ir
02188353893

فرهنگ هنرور

استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

honarvarkntu.ac.ir

ویراستار

میثم باباپور

مهندسی مکانیک انجمن بازرسی غیرمخرب ایران

meisam.babapoorgmail.com