نویسنده = فرید آزادی
تعداد مقالات: 2
1. مروری بر کاربرد روش غیرمخرب برهمنگاری تصاویر دیجیتالی برای اندازه‎گیری تنش پسماند

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1398، صفحه 70-82

10.30494/jndt.2020.214839.1030

فرید آزادی؛ داوود اکبری؛ پیمان قاسمی تمامی


2. اندازه‌گیری غیرمخرب تنش پسماند با روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 50-58

10.30494/jndt.2019.85336

پیمان قاسمی تمامی؛ داوود اکبری؛ فرید آزادی