موضوعات = کاربردها
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی غیرمخرب کانال‌های خنک‌کاری پره توربین گاز با استفاده از روش دمانگاری فروسرخ

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1399، صفحه 46-52

10.30494/jndt.2020.243937.1044

علی محمدی کلاگر؛ محمد چراغزاده؛ داوود اکبری؛ محمدرضا فراهانی


3. تعیین کیفیت غیرمخرب روغن زیتون با آزمون فراصوتی

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1399، صفحه 62-71

10.30494/jndt.2020.245709.1045

محمدرضا زارع زاده؛ محمد ابونجمی؛ مهدی قاسمی وزنامخواستی