کلیدواژه‌ها = تولید افزایشی
بازسازی تصاویر حرارتی و به کارگیری روش خوشه بندی K جهت عیب یابی قطعات پلیمری ساخت افزایشی

دوره 2، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 60-69

10.30494/jndt.2021.274284.1053

پوریا مشکی‌زاده؛ مجتبی رضایی حاجیده؛ محمدرضا فراهانی؛ محمد حیدری رارانی


به‌کارگیری روش‌های پردازش تصاویر حرارتی به‌منظور بهبود شناسایی عیوب قطعات تولیدشده به روش ساخت افزایشی

دوره 2، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 36-45

10.30494/jndt.2020.243128.1043

پوریا مشکی زاده؛ محمدرضا فراهانی؛ مجتبی رضایی حاجیده؛ محمد حیدری رارانی