فرایند پذیرش مقالات

تصویر زیر مراحل ارسال تا انتشار مقاله را به تصویر می‎کشد: