دسترسی آزاد (Open Access)

پس از ارسال مقاله، از نویسندگان خواسته می‌شود تا موافقت خود را با رعایت مجوز کریتیو کامنز بازدسترسی (CC-BY) اعلام کنند. طبق شرایط این مجوز، نویسندگان حق مالکیت حقوق تکثیر مقالات خود را دارند. با این حال، این مجوز به هر کاربری اجازه می‌دهد که مقاله را دانلود، چاپ، استخراج، بازنگری، ذخیره و توزیع کند، به شرطی که اعتبار مناسب به نویسندگان و منبع کار اعطا شود.