اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی

1ـ مسئولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله است .

2ـ مقالاتی ارسالی به این مجله نباید قبلا در مجله دیگری اعم از خارجی و یاداخلی چاپ شده باشد.ضمن بررسی مقاله در این مجله نیز نباید به مجله دیگری جهت چاپ ارائه شود.

3ـ حذف و یا اضافه کردن و یا تغییر ترتیب نویسندگان و همچنین تغییر نویسنده مسئول مکاتبات بعد از طی مراحل داوری مجاز نمی‎باشد.

4-  نویسندگان متعهد می‌شوند که آن بخش از مقاله که به منبعی ارجاع داده نشده از نوشتار دیگری اخذ نشده و در صورت احراز هرگونه ادعایی مسولیت پاسخگویی بر عهده ایشان خواهد بود.

5-  دفتر مجله در قبول, رد، چاپ و اصلاح مقالات آزاد است.

6- نشریه فناوری آزمون های غیرمخرب به طور کامل از قوانین COPE تبعیت می کند و  اصول اخلاقی فصلنامه بر مبنای راهکارهای ارائه شده از سوی کمیته اخلاق نشر (COPE) می باشد.