بازرسی غیر مخرب مولدهای بخار(M PGV-1000) نیروگاههای هسته ای روسی مدل VVER-1000

نوع مقاله : مقاله فنی

نویسنده

نیروگاه اتمی بوشهر،مدیر مواد و بازرسی فنی

چکیده

تستهای غیر مخرب به عنوان یکی از مولفه های عمده تامین ایمنی در نیروگاههای هسته ای جایگاه ویژه ای دارد.با عنایت به اهمیت ایمنی و یکپارچگی مدارهای نیروگاههای هسته ای،بخصوص تجهیزات و خطوط لوله مدار اول،اعمال یک سلسله تستهای غیر مخرب می تواند اطمینان از عملکرد این تجهیزات را بالا برد.نباید فراموش کرد که با بازرسی های به موقع می توان از وقوع حوادث بسیار ناگوار ملی، منطقه ای و جهانی جلوگیری به عمل آورد.به عنوان مثالLOCA یا از دست دادن آب مدار اول که در واقع شکست عرضی لوله های مدار اول می باشد و یکی از عمده ترین خطرات در نیروگاهها هسته ای به شمار می آید قابل پیشگیری است.تجهیزات مدار اول مانندراکتور،مولد بخار، فشارنده،پمپهای و لوله های اصلی مدار اول، بر اساس برنامه عمومی بازرسی حین بهره برداری بصورت دوره ای و منظم تحت تستهای غیر مخرب قراردارند.از تجهیزات فوق مولد بخار دارای جایگاه ویژه ای است.این تجهیز به عنوان مرز مدار اول و دوم نقش حساس و پیچیده ای در کارکرد نیروگاه دارد.وجود تقریبا 11000 تیوب Uشکل جهت تبادل حرارتی بین مدار اول و دوم مؤید اهمیت کنترل این سطوح است. وجود منفذ در این تعداد لوله و سطح تبادل حرارتی می تواند مشکلات زیست محیطی و اقتصادی زیادی به همراه داشته باشد .از این رو کنترلها و بازرسی های دقیق و کارآمد غیر مخرب بر روی این تجهیز می تواند مشکلات زیادی را مرتفع نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Non-destructive inspection of Russian steam generators( PGV-1000M) model VVER-1000

نویسنده [English]

  • Seyed Fazel Ghazi Ardekani
Manager of material Department of BNPP
چکیده [English]

Nondestructive testing has a special status as one of the main safety components in nuclear power plants. Given the importance of safety and integrity of nuclear power plant circuits, especially the primary circuit equipment and pipelines, the application of a series of non-destructive tests can be assured Improved performance of these equipment. It should not be forgotten that timely inspections can prevent very disastrous national, regional and global events. For example, the LOCA, or the loss of coolant accident, which is the first failure of the primary circuit prevented. The first circuit equipment, such as the generator, steam generator, pressurizer, pumps and main circuit pipes, are based on a general inspection plan during operation periodically and regularly under non-destructive testing. Based on the above-mentioned equipment, the steam generator has a special position. This equipment as the first and second circuit boundary plays a critical and complex role in the power plant's operation. There are approximately 11,000 U-shaped tubes for heat exchange between the first and second circuits, which confirms the importance of controlling these levels. The presence of pores in this number of tubes and the heat exchanger level can have many environmental and economic problems. Therefore, accurate and efficient non-destructive checks and inspections on this equipment can solve many problems

کلیدواژه‌ها [English]

  • steam generator؛ M PGV-1000
  • VVER-1000؛ BNPP
[1] ОКБ “Гидропресс”, ОАЭИ, АЭС «Бушер», Блок №1, " парогенератор ПГВ-1ОООМ(В) С ОПОРI",Руководство по эксплуатации, Часть1.446.05Рэ, 1999.
 [2]قاضی اردکانی،سید فاضل، "بررسی دقیق سیستمهای ایمنی- اضطراری نیروگاه های هسته‎ای نسلVVER-1000(V-320) و مقایسه آن با نیروگاه هسته‎ای بوشهر VVER-1000(V-446)"،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شیراز،1387.
[3] ВНИИ АЭС "Typical pre-operational test program of base metal and welded joints of BNPP unit 1 safety-related equipment and pipelines”. 53.BU.10.0.AB. PM. ATEX0077.
[4] ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»," МЕТОДИКАУЛЬТРАЗВУКОВОГОКОНТРОЛ Я УЗЛА ПРИВ АРКИКОЛЛЕКТОРАКПА-РОГЕНЕРАТОРУ ВВЭР-1000",МЦУ-11-98п,с изменением № 1, 2007.
[5] Research and Development Institute of Construction Technology, NIKIMT, "inspection system for steam generator’s" 38–СК 016М.00.00.00.00. Д1, Д4.
[6] IAEA, "Strategy for Assessment of WWER Steam Generator Tube Integrity", IAEA-TECDOC-1577, December 2007.
[7] OH. Columbus, " Nondestructive Testing Handbook, Vol. 10", Nondestructive Testing Overview, American society for Nondestructive Testing, ASNT, second edition, 1996.
[8] ВНИИ АЭС, "нормы дефектов теплообменных трубок парогенераторов реакторной установки типаВВЭР-1000",РД-ЭО-0157-99,1998.