اثر بخشی اقدامات مداخله ای بر کاهش پرتوگیری های غیر عادی در پرتونگاری صنعتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای و مدیر ایمنی پرتوی و پادمان پژوهشگاه

چکیده

در میان انواع فعالیت های مرتبط با پرتوهای یونساز، پرتونگاری صنعتی یکی از پر ریسک ترین فعالیت ها به دلیل کار با چشمه های با اکتیویتۀ بالاست. در چنین شرایطی، کنترل پرتوگیری افراد شاغل از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. در این پژوهش، ضمن اشاره به وضعیت پرتوگیری شغلی این گروه از پرتوکاران ایران در بازه سال‌های 2007 تا 2016 میلادی، میزان اثر بخشی اقدامات انجام شده برای پرتوکارانی که دز بالاتر از آستانۀ بررسی دریافت کرده اند، ارزیابی شده است. همچنین مقایسه ای بین دز میانگین و دز جمعی این فعالیت پرتوی در ایران با کشورهای مشابه دیگر انجام شده است. نتایج نشان می دهد که اقدامات انجام شده در بهینه سازی حفاظت به نحو محسوسی مؤثر بوده اند. با این حال برای رسیدن به یک سطح مطلوب تری از وضعیت ایمنی، تعریف یک دز محدود شده می تواند تأثیر به سزایی بر استمرار روند کاهش پرتوگیری شغلی در این فعالیت پرتوی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Interventional Actions in Reduction of Unusual Exposure in Industrial Radiography in Iran

نویسنده [English]

  • Seyed Mahdi Hosseini Pooya
Associate Prof. at NSTRI
چکیده [English]

Among various types of radiation practices, industrial radiography is one of the highest risk activities due to handling high activity sources. Thus, the exposure control of the radiographers is of great importance in this regard. In this study, while presenting the occupational exposure situation of this group in the period from the years 2007 to 2016 in Iran, the effectiveness of the measures taken for the workers who received doses higher than the investigation level has been evaluated. Moreover, a comparison between the averaged individual and collective doses of this radiation practice in Iran with those of some other similar counties has been performed. The results show that all the interventional actions in the field of optimization of protection have been significantly effective. However, to achieve a better level of radiological safety, establishment of a dose constraint can have a significant effect on the further and continuous reduction of this radiation practice

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial Radiography
  • Reference level
  • Dose constraint
  • Dosimetry
  • Investigation level
1- UNSCEAR-United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, Annex E, Occupational radiation exposures (2008).
2- S. M. Hosseini Pooya, T. Orouji, M. Jafarizadeh, F. Nazeri, F. Yoosefi-Nejad, M. R. Dashtipour, Statues of industrial radiography incidents doses during the years 2005-2009 in Iran, Nucl. Tech. Radiat. Prot. 26 2, 177-179 (2011).
3- F. Mianji, S. M.  Hosseini Pooya, F. Zakeri, M. R. Dashtipour, A root cause analysis of the high occupational doses of industrial radiographers in Iran, J. Radiol. Prot. 36,184–194 (2016).
4- M. R.Deevband, M.Ghiassi-Nejad, S.Borhan-Azad, B.Tavakoli, The Evaluation of Parameters Affecting Accidents in Companies Using Industrial Radioa- ctive Sources in Iran, Radiat. Prot. Dosim. 109, 3, pp. 253-256(2004).
5- M.Jafarizadeh, F.Nazeri, S. M. Hosseini Pooya, et al. Occupational dose assessment and National Dose Registry System in Iran. Radiat. Prot. Dosim. 144(1–4), 52–55 (2010).
6- S. M. Hosseini Pooya, F. Mianji, M. R. Kardan, N. Rastkhah, Quantifiable technical aspects of a quality management system for TL personal dosimetry  services, Proceeding of the 3th international conference on  radiation and application in various  field of research, Budva, Montenegro, 239-242 (2015).
7- T. F. Johns, Investigation levels and reporting level, Radiat. Prot. Dosim. 2(1), 2 (1982).
8- ICRP-International Commission on Radiological Protection, ICRP 103, the 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection (2007).
9- S.Economides, P.Tritakis, E. Papadomarkaki, E.Carinou, C.Hourdakis, V. Kamenopoulou, P. Dimitriou, Occupational exposure in Greek industrial radiography laboratories (1996–2003), Radiat. Prot. Dosim. 118 (3) 260–264 (2006).
10-  Code of safe practice for the use of x-rays and radioactive material in industrial radiography, CSP9, ISSN 0110-9316, Published by Ministry of Health, New Zealand (2010).
11-  NEA- Nuclear Energy Agency, Dose constraints - Dose constraints in optimization of Occupational Radiation Protection and implementation of the Dose constraint concept into Radiation Protection regulations and its use in operators' practices, NEA/CRPPH/R (2011).