بهبود ایمنی در مقابله با حریق: امکان‌سنجی عملکرد سامانه اسکنر محموله مبتنی بر پرتوی گاما برای بازرسی کپسول‌های آتش‌نشانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران

2 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران، ایران

چکیده

کپسول آتش‌نشانی یک قطعه حیاتی از تجهیزات ایمنی است که برای سرکوب یا خاموش کردن حریق‌های کوچک در شرایط اضطراری استفاده می‌شود تا از ایجاد آتش‌سوزی‌های گسترده و مرگبار جلوگیری کند. این مطالعه امکان استفاده از یک سامانه اندازه گیری مبتنی بر پرتوی گامای عبوری و آشکارساز سوزن خطی پیکسلی جهت بازرسی کپسول‌های آتش‌نشانی بررسی می‌کند. هدف این تحقیق تعیین‌کننده این مسئله است که آیا این رویکرد می‌تواند به طور مؤثر و دقیق هرگونه نقص یا بی‌نظمی احتمالی در کپسول‌های آتش‌نشانی را تشخیص دهد، و در صورت برآورده‌شدن این موضوع، ایمنی و قابلیت اطمینان کلی این دستگاه‌های اضطراری بحرانی را بهبود می‌بخشد. این مطالعه شامل آزمایش بر روی 4 مدل مختلف از کپسول آتش‌نشانی و تجزیه ‌و تحلیل نتایج برای ارزیابی پتانسیل آن به ‌عنوان یک روش بازرسی مناسب است. یافته‌های این تحقیق می‌تواند پتانسیل اثرگذاری قابل‌توجهی بر حوزه ایمنی آتش‌نشانی داشته باشد و در کنار سایر بازرسی‌های غیرمخرب به توسعه تکنیک‌های بازرسی پیشرفته‌تر و کارآمدتر برای کپسول‌های آتش‌نشانی کمک می‌کند. در این مطالعه قابلیت‌ها، محدودیت‌ها و کاربردهای بالقوه یک سامانه تصویربرداری مبتنی بر گامای عبوری برای بازرسی کپسول آتش‌نشانی مورد بررسی قرار گرفت. واحد تصویربرداری مذکور متشکل از یک منبع پرتوزای رادیوایزوتوپی مبتنی بر پرتوهای گامای چشمه سزیوم-137 و یک آرایه آشکارساز خطی بود. نتایج برای 4 نمونه مورد بررسی قرار گرفت و به‌صورت تصاویر و پروفایل شدت ثبت شده در یک راستا از تصاویر استخراج شد. تفاوت‌های مشاهده شده از قبیل ساختار داخلی، حالت قرارگیری ماده خاموش‌کننده در داخل کپسول‌ها، بخش‌های چگال در ساختار نمونه‌ها در تصاویر پرتونگاری آنها با یکدیگر مورد بحث قرار گرفت. نتایج بینش‌های ارزشمندی را در مورد امکان‌سنجی استفاده از سیستم‌های تصویربرداری مبتنی بر فناوری اشعه گاما و آشکارسازهای خطی پیکسلی به عنوان روشی قابل اعتماد برای بازرسی کپسول‌های آتش‌نشانی ارائه می‌کند که در نهایت ایمنی عمومی و آمادگی اضطراری را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improving Fire Safety: Feasibility of Gamma Ray Cargo Scanner Performance for Fire Extinguishers Inspection

نویسندگان [English]

  • Askari Mojtaba 1
  • AmirMohammad Beigzadeh 2
1 Radiation Application Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran, Iran
2 Radiation Application Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

A fire extinguisher is a critical piece of safety equipment used to suppress or extinguish small fires in emergency situations to prevent large and deadly fires. This study examines the possibility of using a measurement system based on a transmitted gamma ray and a linear pixel needle detector of a vehicle cargo scanner based on gamma ray technology to inspect fire extinguishers.. The aim is to determine the effectiveness and accuracy of this approach in detecting any defects or irregularities in fire extinguishers, which would enhance the safety and reliability of these crucial emergency devices. The study involves testing the system on four different models of fire extinguishers and analyzing the results to assess its viability as an inspection method. The results were analyzed, with output in the form of images and intensity profiles recorded in one direction from the images. The findings of this research could have a significant impact on the field of fire safety. They could help to contribute to the development of more advanced and efficient inspection techniques for fire extinguishers, in conjunction with other non-destructive inspection methods. In this study, the capabilities, limitations and potential applications of a transmission gamma based imaging system for fire extinguisher inspection were investigated.The imaging unit utilized a gamma source of cesium-137 and a linear detector array. The study discusses the potential applications of this technology in the field of fire safety and its limitations. The research highlights the importance of developing more advanced and efficient inspection techniques for fire extinguishers, as well as the need for ongoing research in this field. Ultimately, this study provides valuable insights into the potential use of vehicle cargo scanner systems for the inspection of fire extinguishers, and its findings have important implications for the field of fire safety. The results provide valuable insights into the feasibility of using gamma-ray technology-based automotive cargo scanner systems and pixel linear detectors as a reliable method for fire extinguisher inspection, ultimately enhancing public safety and emergency preparedness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fire extinguisher
  • Gamma radiation
  • Radiography
  • Detector
  • Image processing
[1] Della-Giustina, Daniel E. Fire safety management handbook. CRC Press, 2014.
[2] Ponomarenko, R., V. Loboichenko, V. Strelets, M. Gurbanova, A. Morozov, P. Kovalov, R. Shevchenko, and T. Kovalova. "Review of the environmental characteristics of fire extinguishing substances of different composition used for fires extinguishing of various classes." (2019).
[3] Dieken, Dominique. "Inspection, testing and maintenance of fire protection systems at industrial plants." Process Safety Progress 18, no. 3 (1999): 151-155.
[4] Venkataraman, V. Maintenance engineering and management. PHI Learning Pvt. Ltd., 2007.
[5] Beattie, A. G. Acoustic Emission Test for Aircraft Halon 1301 Fire Extinguisher Bottles. No. DOT/FAA/AR-97/9. William J. Hughes Technical Center (US), 1998.
 
[7] Georgiou, G. A. "A review of NDT techniques for transportable seamless steel gas cylinders." Insight-Non-Destructive Testing and Condition Monitoring 49, no. 9 (2007): 511-515.
[8] RAMADAN, Salah, Slah YAACOUBI, and Daniel CHAUVEAU. "The Acoustic Emission Testing: A Promising Tool for the Health Structural Monitoring of the Compressed Gas Cylinder Fully Wrapped with Composite Materials."
[9] Price, John WH, and Raafat N. Ibrahim. "Cracking in aluminum gas cylinders: A review of causes and protection measures." Practical Failure Analysis 3 (2003): 47-55.
[11] Huang, Wei, and Zhou Zhou. "Design and Research of the Automatic Hydraulic Testing and Testing Device for Gas Cylinder." In Journal of Physics: Conference Series, vol. 1744, no. 2, p. 022075. IOP Publishing, 2021.
[12] EXTINGUISHER, PORTABLE FIRE. "LAWS & REGULATIONS RELATING TO PORTABLE FIRE EXTINGUISHER."
[14] El-wazery, Mahmoud, Abdo Hassan, and Said Hassan. "Health monitoring of welded steel pipes by vibration analysis." International Journal of Engineering 28, no. 12 (2015): 1782-1789.
 [15] Park, Ki Hong, Yang Sun Lee, Su Ji Kim, Young Hyeon Kim, and Byung Chul Park. "Computer Vision-based Pressure Gauge Measurement for Fire Extinguisher Inspection." In 2017 International Conference on Platform Technology and Service (PlatCon), pp. 1-4. IEEE, 2017.
[16] Garcia-Martin, Roberto, Alfonso González-Briones, and Juan M. Corchado. "Smartfire: Intelligent platform for monitoring fire extinguishers and their building environment." Sensors 19, no. 10 (2019): 2390.
[17] Heinbach, Jan-Hendrik, and Angelina Aziz. "Visual partial inspection of fire safety equipment using machine learning." 34. ForumBauinformatik (2023).
[18] Jiang, Y., Gong, J.M. and Tang, P.J., 2014. Corrosion Induced Explosion of a High-Pressure Fire-Extinguishing Gas Cylinder. Journal of Failure Analysis and Prevention14, pp.564-568.
[19] Knoll, G.F., 2010. Radiation detection and measurement. John Wiley & Sons.
[20] Ignatov, S.M., Potapov, V.N., Fedin, A.V., Chirkin, V.M., Urutskoev, L.I., Gostilo, V.V., Kondrashov, V.V. and Sokolov, A.D., 1997. Scintillator-photodiode linear arrays for X-ray inspection system. MRS Online Proceedings Library, 487(1), pp.545-551.
[21] Bendahan, J., 2017. Vehicle and cargo scanning for contraband. Physics Procedia, 90, pp.242-255.
[22] Reiff, G., Squillante, M.R., Serreze, H.B., Entine, G. and Huth, G.C., 1982. Large area silicon avalanche photodiodes: Photomultiplier tube alternate. MRS Online Proceedings Library (OPL), 16.