دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 13، شهریور 1402، صفحه 1-123 
بررسی پارامتر زاویه دوران آشکارسازها بر پاسخ سامانه کارگو اسکنر کامیونی با استفاده از کد MCNPX

صفحه 56-69

10.30494/jndt.2024.422994.1132

مجتبی عسکری؛ امیرمحمد بیگ زاده؛ احسان علی بیگی؛ حجت اله ماهانی؛ علی طاهری؛ پژمان شیرمردی