دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 11، شهریور 1401 
بکارگیری تبدیلات فوریه برای عیب‌یابی تصاویر جوش با پرتونگاری صنعتی

صفحه 13-22

10.30494/JNDT.2022.367717.1105

امیر موافقی؛ عفت یاحقی؛ عسکر یارمحمدی؛ سید محمد حسین قافله باشی