مطالعه اولیه در زمینه امکان سنجی استفاده از تصویربرداری نور تک فام متمرکز جهت اندازه‌گیری غیرمخرب رنگ گوشت میوه سیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

2 گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

چکیده

رنگ گوشت به عنوان یکی از معیارهای مهم مربوط به رسیدگی و کیفیت میوه به شمار می‌آید. اندازه‌گیری رنگ گوشت میوه با روش‌های متداول نیازمند برداشتن پوست میوه است که این امر منجر به تخریب آن می‌گردد. بنابراین پایش میزان رنگ گوشت میوه به صورت غیرمخرب در فرآیند‌های برداشت و پس از برداشت نیازمند استفاده از روش‌های غیرتماسی است. تصویربرداری نور تک‌فام متمرکز، به عنوان یک ابزار غیرتماسی با هزینه پیاده‌سازی پایین، روشی است نوری که قابلیت آن برای اندازه‌گیری شاخص‌های مکانیکی میوه به اثبات رسیده است. در این پژوهش امکان­پذیری استفاده از این روش جهت پیش­بینی شاخص مرتبط با رنگ گوشت میوه سیب، ارقام رددلیشس و فوجی، بررسی گردید. تصاویر در طول­موج 650  نانومتر از سطح میوه‌ها تحصیل گردید. پس از آن شاخص‌های رنگی (L*, a*, b*) مربوط به پوست و گوشت میوه توسط دستگاه رنگ‌سنج اندازه‌گیری شد. جهت ایجاد مدل‌های کالیبراسیون، در ابتدا پس از انجام عملیات پیش­پردازش، یک سری ویژگی از تصاویر استخراج گردید. سپس از این ویژگی‌ها به عنوان ورودی و از داده‌های مربوط به رنگ گوشت میوه، که با روش مخرب بدست آمده بود، به عنوان خروجی مدل‌های کالیبراسیون استفاده گردید. نتایج پژوهش بیانگر امکان‌پذیری استفاده از تصویربرداری نور تک­فام متمرکز جهت پیش­بینی رنگ گوشت میوه سیب به صورت غیر مخرب و سریع است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nondestructive measurement of apple's pomace

نویسندگان [English]

  • Kaveh Molla zadeh 1
  • Arezo Bijhani 1
  • Mahmood Koosheh saba 2
1 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
2 گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
چکیده [English]

Nondestructive measurement of apple's pomace

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nondestructive measurement of apple's pomace
1-       کوشش­صبا، م. و رمضانیان، ا. (1394) زیست­شناسی و فناوری پس از برداشت برای حفظ کیفیت میوه­ها (ترجمه)، انتشارات دانشگاه کردستان .
2-      Abbott, J. A. (1999). Quality measurement of fruits and vegetables. Postharvest Biology and Technology, 15(3), 207–225.
3-      Cho, Y. J., Kang, S. (2011). Emerging Technologies for Food Quality and Food Safety Evaluation. CRC Press, Boca Raton, Florida, USA.
4-      Slaughter, D. C., Crisosto, C. H., Tiwari, G. (2013). Nondestructive determination of flesh color in clingstone peaches. Journal of Food Engineering, 116(4), 920–925.
5-      Gomez, A. H., He, Y., Pereira, A. G. (2006). Non-destructive measurement of acidity, soluble solids and firmness of Satsuma mandarin using Vis/NIR spectroscopy techniques. Journal of Food Engineering, 77(2), 313–319.
6-      Kim, K. B., Lee, S., Kim, M. S., Cho, B. K. (2009). Determination of apple firmness by nondestructive ultrasonic measurement. Postharvest Biology and Technology, 52(1), 44–48.
7-      Pathange, L. P., Mallikarjunan, P., Marini, R. P., O’Keefe, S., Vaughan, D. (2006). Non-destructive evaluation of apple maturity using an electronic nose system. Journal of Food Engineering, 77(4), 1018–1023.
8-     قرقانی، ع. و صلح­جو، س. (1393) شناخت عوامل موثر در تشکیل و راه­کارهای افزایش رنگ قرمز میوه سیب، فصل­نامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، شماره45، ص 13-8.
9-     راحمی، م. (1384) فیزیولوژی پس از برداشت: مقدمه­ای بر فیزیولوژی و جابجایی میوه، سبزی­ها و گیاهان زینتی (ترجمه) ، انتشارات دانشگاه شیراز.
10-  ElMasry, G., Wang, N. Vigneault, C. (2009). Detecting chilling injury in red delicious apple using hyperspectral imaging and neural networks.  Postharvest Biology and Technology, 52(1), 1-8.
11-  Fuleki, T., Cook, F. I., (1976). Relationship of maturity as indicated by flesh color to quality of canned clingstone peaches. Canadian Institute of Food Science and Technology Journal, 9(1), 43–46.
12-  Valero, C., Crisosto, C., Garner, D., Bowerman, E., Slaughter, D. (2003). Introducing nondestructive flesh color and firmness sensors to the tree fruit industry. In International Conference on Quality in Chains. An Integrated View on Fruit and Vegetable Quality, L. M. M., H. M., Tijskens. eds., Vol. 604 of Acta Horticulturae, International Society for Horticultural Science, Wageningen, 597-600.
13-  Baranyai, L., Regen, C., Zude, M. (2009). Monitoring optical properties of apple tissue during cool storage. Bornimer Agrartechnische Berichte, 69, 112–119.
14-  Qin, J., Lu, R. (2007). Measurement of the absorption and scattering properties of turbid liquid foods using hyperspectral imaging. Applied Spectroscopy, 61(4), 338-396.
15-  Cluff, K., Naganathan, G. K., Subbiah, J., Lu, R., Calkins, C. R., Samal, A., 2008. Optical scattering in beef steak to predict tenderness using hyperspectral imaging in the VIS-NIR region. Sensing and Instrumentation for Food Quality and Safety, 2, 189-196.
16-  Romano, G., Nagel, M., Argyropoulos, D., Muller, J. (2011). An innovative laser-based optical technology to predict moisture content and color of Bell pepper (Capsicum annuum, L) during drying. Proceedings of the ASABE Annual International MeetingS. 1-9, ASABE paper no 1111059, St, Joseph, ASABE.