نویسنده = پیمان قاسمی تمامی
اندازه‌گیری غیرمخرب تنش پسماند با روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی

دوره 2، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 50-58

10.30494/jndt.2019.85336

پیمان قاسمی تمامی؛ داوود اکبری؛ فرید آزادی