کلیدواژه‌ها = آزمون غیر مخرب
بازسازی تصاویر حرارتی و به کارگیری روش خوشه بندی K جهت عیب یابی قطعات پلیمری ساخت افزایشی

دوره 2، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 60-69

10.30494/jndt.2021.274284.1053

پوریا مشکی‌زاده؛ مجتبی رضایی حاجیده؛ محمدرضا فراهانی؛ محمد حیدری رارانی


مکان یابی منبع نشت در لوله های تحت فشار با استفاده از روش نشر آوایی

دوره 2، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 46-53

10.30494/jndt.2019.95384

حسام مهدیخانی؛ امیر مصطفی پور؛ سینا زارع


فناوری بینی الکترونیک برای درجه بندی غیرمخرب گیاه دارویی ریحان

دوره 2، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 54-60

10.30494/jndt.1398.95385

عاطفه گلچین؛ حسن ذکی دیزجی؛ محمد محمودی سورستانی؛ محمد اسماعیل خراسانی فردوانی


تکنولوژی نوین آزمون غیرمخرب با استفاده از امواج تراهرتز

دوره 2، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 42-49

10.30494/jndt.2019.85335

فرزاد مرادیان نژاد؛ حمیدرضا زنگنه؛ امید پناهی؛ محسن گلزار شهری؛ سید محمدعلی مرتضوی؛ علی سوری