طراحی و ساخت سیستم غیرمخرب تشخیص و اندازه‌گیری ترک در دستگاه عیب‌یاب خطوط ریلی RDD-S11

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک و مواد، دانشگاه صنعتی سجاد

2 مرکز بررسی‌های غیرمخرب سجاد، دانشگاه سجاد

3 دانشیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه سجاد، مشهد، ایران.

چکیده

در این پژوهش به طراحی و ساخت یک سیستم غیرمخرب جهت تشخیص و اندازه‌گیری مشخصه‌های ترک در خطوط ریلی پرداخته شده است. ترک‌های خستگی تماسی غلتشی از مهمترین عیوب سطحی خطوط ریلی می‌باشند و بیشترین آمار خرابی‌ها و شکستگی‌های ریل ناشی از آنها است. در صورتی که این ترک‌ها در خطوط ریلی به موقع شناسایی شوند، می‌توان با انجام سنگ‌زنی پیشگیرانه مانع از رشد بیش از حد آن‌ها و بروز خرابی شد. در این پژوهش، قابلیت دو روش غیرمخرب متداول در ترک‌یابی شامل نشت شار مغناطیسی و جریان گردابی بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهند که آزمون نشت شار مغناطیسی علیرغم قابلیت تشخیص موقعیت و عمق‌ ترک‌ها دارای محدودیت‌هایی همچون وزن بالای یوک و قدرت بالای میدان تحریک (که منجر به کاهش سرعت حرکت پروب بر روی سطح ریل می‌شود) می‌باشد. در حالی که سنسورهای آزمون جریان گردابی علاوه بر اینکه سبک بوده و با اعمال میدان تحریک کوچک پروب روی سطح ریل (به صورت موضعی) خللی در حرکت پروب بر روی سطح ایجاد نمی‌شود، دارای دقت و تکرار پذیری بالایی برای تشخیص موقعیت و عمق ترک‌ها است. بنابراین روش جریان گردابی پیشنهادی در دستگاه عیب‌یاب خطوط ریلی پیاده‌سازی شده و در شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد در حال استفاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and fabrication of a non-destructive system for detecting and measuring cracks in RDD-S11 rail defect detector equipment

نویسندگان [English]

  • Saeed Kahrobaee 1
  • Hossein Norouzi Sahraei 2
  • Farzad Akhlaghi Modiri 2
  • Iman Ahadi Akhlaghi 3
1 Associate Professor,, Department of Industrial and Mechanical Engineering, Sadjad University, Mashhad, Iran
2 Sadjad Center for Nondestructive Evaluation, Sadjad University
3 Associate Professor. Department of Electrical Engineering, Sadjad University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

This study aims to design and manufacture a crack detection/measurement system for railway lines. Rolling contact fatigue cracks are among the most significant railway surface defects and most failures and rail fractures arise from this type of defect. In case of well-timed detection of these cracks, the overgrowth of them and subsequently rail fracture could be avoided by preventive grinding. In this study, the capability of two conventional non-destructive methods for crack detection, including Magnetic Flux Leakage (MFL) and Eddy Current (EC) tests, have been evaluated. The results indicate that, despite capability of detecting the position and depth of cracks, the MFL method has several limitations, such as the high weight of the yoke and high field strength, making the probe move harder over the rail. Instead, the EC probes are very light and excite the rail surface with a weak magnetic field, providing a higher scanning speed. Besides, EC probes indicate high accuracy and reliability for determination the location and depth of cracks. In RDD-S11, which is currently being used in lines one and two of Mashhad Urban Railway Company to detect three common defects, the proposed EC sensors have been used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rail defects
  • Rolling contact fatigue cracks
  • Magnetic flux leakage test
  • Eddy current test
[1] J. W. Ringsberg, Life prediction of rolling contact fatigue crack initiation. International Journal of fatigue, 23 (7), pp. 575-586, 2001.
[2] S. Mohammadzadeh, H. Keshavarzian, H. Paydar, Investigation of effective factors in the propagation of cracks caused by rolling contact fatigue in the rail and prevention strategies to increase the service life of the rail. in: The 5th International Conference on Recent Advances in Railway Engineering, Tehran, Iran, 2017. (in Persian)
[3] Z. Popović, V. Radović, L. Lazarević, V. Vukadinović, and G. Tepić, 2013. Rail inspection of RCF defects. Metalurgija, 52 (4), pp. 537-540, 2013.
[4] Y. Jiang, H. Wang, G. Tian, S. Chen, J. Zhao, Q. Liu, and P. Hu, Non-contact ultrasonic detection of rail surface defects in different depths. in:  IEEE Far East NDT New Technology & Application Forum (FENDT), pp. 46-49, Xiamen, China, 2018.
[5] R. S. Edwards, C. Holmes, Y. Fan, M. Papaelias, S. Dixon, C. L. Davis, B. W. Drinkwater, and C. Roberts, Ultrasonic detection of surface-breaking railhead defects. Insight-Non-Destructive Testing and Condition Monitoring, 50 (7), pp. 369-373. 2008.
[6] J. J. Marais, and K. C. Mistry, Rail integrity management by means of ultrasonic testing. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, 26 (10), pp. 931-938, 2003.
[7] A. G. Antipov, and A. A. Markov, Evaluation of transverse cracks detection depth in MFL rail NDT. Russian Journal of Nondestructive Testing, 50 (8), pp. 481-490, 2014.
[8] J.W. Kim, J. Park, B. J. Yu, and S. Park, MFL sensing based NDE technique for defect detection of railway track. in: 8th European Workshop on Structural Health Monitoring, pp. 2220 – 2227, Bilbao, Spain, 2016.
[9] Z. Song, T. Yamada, H. Shitara, and Y.  Takemura, Detection of damage and crack in railhead by using eddy current testing. Journal of Electromagnetic Analysis and Applications, 3, 546-550, 2011.
[10] H. M. Thomas, A. Dey, and R. Heyder, Eddy current test method for early detection of rolling contact fatigue (RCF) in rails. Insight, 52 (7), pp. 361-365, 2010.
[11] Z. Popović, L. Brajović, L. Lazarević, and L. Milosavljević, Rail defects head checking on the Serbian railways. Tehnički vjesnik/Technical Gazette, 21 (1), pp. 147-153, 2014.
[12] J. Rajamäki, M. Vippola, A. Nurmikolu, and T. Viitala, Limitations of eddy current inspection in railway rail evaluation. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit232 (1), pp. 121-129, 2018.