دوره و شماره: دوره 2، شماره 9 - شماره پیاپی 10، اسفند 1400، صفحه 1-139 
تعیین غیرمخرب میزان سایش عمودی و جانبی در سطح خطوط ریلی

صفحه 88-97

10.30494/jndt.2022.338794.1090

ایمان احدی اخلاقی؛ حسین نوروزی صحرائی؛ فرزاد اخلاقی مدیری؛ سعید کهربائی


پیاده‎ سازی مقطع‌نگاری رایانه‌ای نوترونی (nCT) با روش بازسازی تصاویر FBP در راکتور تحقیقاتی تهران

صفحه 129-139

10.30494/jndt.2022.325200.1080

نفیسه عراقیان؛ امیر موافقی؛ بهروز رکرک؛ مجتبی فرض مهدی؛ محمدحسین منصوری؛ زینب نقش نژاد