دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، شهریور 1397، صفحه 1-66 
تعیین عیوب زیر سطحی روی قطعات فلزی در آزمون‌های غیرمخرب با روش برش‌نگاری لیزری به کمک بارگذاری حرارتی

صفحه 19-25

علی چهرقانی؛ عاطفه فتوت اسکندری؛ مهدی حلاجان؛ محمدجواد ترکمنی؛ سید حسن نبوی


ارزیابی خوردگی در لوله‌های انتقال آمونیاک توسط پرتونگاری دیجیتال و موجک مختلط

صفحه 32-37

امیر موافقی؛ نورالدین محمدزاده؛ عفت یاحقی؛ جهانگیر نکویی؛ پیمان رستمی؛ غلامرضا مرادی


عیب یابی به روش فراصوتی بر روی لبه در آزمون خودکار با روش امتداد قطعه

صفحه 38-41

فریدون میانجی؛ اسد باباخانی؛ عبداله دادخواه؛ سمانه برادران


ارزیابی غیرمخرب گلوله‌های آسیا چدن پرکروم توسط آزمون جریان گردابی

صفحه 49-57

مجتبی جواهری؛ مجید عباسی؛ سید محمد علی بوترابی؛ نیما عزیزی