دوره و شماره: دوره 2، شماره 6 - شماره پیاپی 7، شهریور 1399، صفحه 1-82 
تعیین کیفیت غیرمخرب روغن زیتون با آزمون فراصوتی

صفحه 62-71

10.30494/jndt.2020.245709.1045

محمدرضا زارع زاده؛ محمد ابونجمی؛ مهدی قاسمی وزنامخواستی