دوره و شماره: دوره 2، شماره 8 - شماره پیاپی 9، شهریور 1400، صفحه 2-104