نویسنده = محمدرضا فراهانی
بازسازی تصاویر حرارتی و به کارگیری روش خوشه بندی K جهت عیب یابی قطعات پلیمری ساخت افزایشی

دوره 2، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 60-69

10.30494/jndt.2021.274284.1053

پوریا مشکی‌زاده؛ مجتبی رضایی حاجیده؛ محمدرضا فراهانی؛ محمد حیدری رارانی


به‌کارگیری روش‌های پردازش تصاویر حرارتی به‌منظور بهبود شناسایی عیوب قطعات تولیدشده به روش ساخت افزایشی

دوره 2، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 36-45

10.30494/jndt.2020.243128.1043

پوریا مشکی زاده؛ محمدرضا فراهانی؛ مجتبی رضایی حاجیده؛ محمد حیدری رارانی


ارزیابی غیرمخرب کانال‌های خنک‌کاری پره توربین گاز با استفاده از روش دمانگاری فروسرخ

دوره 2، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 46-52

10.30494/jndt.2020.243937.1044

علی محمدی کلاگر؛ محمد چراغزاده؛ داوود اکبری؛ محمدرضا فراهانی


حرارت‌نگاری با تحریک تابشی در ارزیابی غیرمخرب پوسته های کامپوزیتی و فلزی

دوره 2، شماره 5، اسفند 1398، صفحه 3-13

10.30494/jndt.2020.217113.1034

امیررضا اردبیلی؛ محمدرضا فراهانی؛ سعید اصغری


به کارگیری حرارت‌نگاری مدوله شده جهت شناسایی عیوب در ورق های پلیمری

دوره 2، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 38-45

10.30494/jndt.2019.95383

رضا خشکباری؛ محمدرضا فراهانی؛ مجید صفرآبادی؛ سعید اصغری