نویسنده = داوود اکبری
قابلیت‌ روش برش‌نگاری دیجیتالی در تشخیص ناپیوستگی‌های نوع ترک

دوره 2، شماره 8، شهریور 1400، صفحه 41-61

10.30494/jndt.2021.301382.1075

محمد تیزمغز نژاد؛ داوود اکبری؛ شبیر قبادی


ارزیابی غیرمخرب کانال‌های خنک‌کاری پره توربین گاز با استفاده از روش دمانگاری فروسرخ

دوره 2، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 46-52

10.30494/jndt.2020.243937.1044

علی محمدی کلاگر؛ محمد چراغزاده؛ داوود اکبری؛ محمدرضا فراهانی


اندازه‌گیری غیرمخرب تنش پسماند با روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی

دوره 2، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 50-58

10.30494/jndt.2019.85336

پیمان قاسمی تمامی؛ داوود اکبری؛ فرید آزادی