موضوعات = مباحث آکادمیک و صنعتی
تعداد مقالات: 8
4. مدلسازی عددی تشخیص تنش پسماند موضعی در ورق‌های نازک به‌وسیله مود نامتقارن بنیادی امواج فراصوتی لمب

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1399، صفحه 70-78

10.30494/jndt.2021.277475.1069

بهزاد مداح القلندیس؛ حسین صحاف نائینی؛ محمدحسین سورگی؛ سید ابراهیم موسوی ترشیزی


6. کاربرد روش غیرمخرب نشت شار مغناطیسی در مشخصه‌یابی خواص مکانیکی فولاد API X65

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1399، صفحه 114-120

10.30494/jndt.2021.277217.1062

حسین نوروزی صحرائی؛ فرزاد اخلاقی مدیری؛ سعید کهربائی؛ ایمان احدی اخلاقی


7. محاسبۀ عدم‌قطعیت در اندازه‌گیری ضریب تضعیف امواج فراصوتی

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1399، صفحه 128-133

10.30494/jndt.2021.280488.1073

رامین شعبانی؛ فرهنگ هنرور


8. مدل‌سازی اجزای محدود انتشار امواج لمب در یک ورق با ضخامت متغیر

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1399، صفحه 2-11

10.30494/jndt.2020.240835.1041

امین یاقوتیان؛ نسیم محمدی؛ علی ولی پور